بال گشودن

آنزمان که آفتاب روز
آرامش شب را در هم می شکند
در مه صبحگاهی بال بگشا
و روزی نو را به هماوردی فراخوان
اگاهی تازه ای از بودن!
دست جهان را در دستهایت بفشر
و گل لبخند بر لبان بنشان
چه با شکوه است زنده بودن.
شادکامی نه از برون
که از درون فرا می روید.
شادکامی آن نیست که می بینیم و لمس می کنیم
و یا چیزی که دیگران برایمان انجام می دهند
و شادمان می سازد.
شادکامی آن است که ما
می اندیشیم, حس می کنیم و انجام می دهیم
نخست برای دیگر همنوعان
و سپس برای خود.

/ 0 نظر / 9 بازدید