قوانین مورفی

قانون مورفی در سال ‌١٩۴٩ در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت.مورفیمهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژهیک تکنسین تمام سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آزمایش خراب شد. مورفی درباره اینتکنسینگفت : اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا میکنه!!!

و این اولین قانون مورفی بودکه در ابتدا در فرهنگ فنی مهندسین رواج پیدا کرد وبعد به فرهنگ عامه راه پیدا کرد. بعداً قوانین دیگری هم بعد از کسب رتبه لازم ازبنیاد مورفی در زمره قوانین اصلی قرار گرفتند

حالا برخی از قوانین مورفی :

اگر در توده یا کپه ای به دنبال چیزی بگردی، چیز مورد نظر حتما در ته قرار دارد.

هیچ کاری آن طور که به نظر می‌رسد ساده نیست.

وقتی در ترافیک گیرکرده‌ای لاینی کهتو در آن هستی دیرتر راه می‌افتد.

هر کاری بیش از آن چه فکرش را می‌کنی دو برابر آنچه باید وقت می‌برد مگر این که آن کار ساده به نظر برسد که در آن صورت سه برابروقت می‌گیرد.

هر چیزی که بتواند خراب شود خراب می شود آن هم در بدترین زمان ممکن.

در صورتی که شانس انجام درست یک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نوددرصد است.

وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و... همیشه دیرتر از موعد حرکتمی کنند مگر آن که شما دیر برسیددر این صورت درست سر وقت رفته اند !

اگر به نظر می‌رسد همه چیزها خوب پیش می‌روند حتماچیزی را از قلم انداخته ای.

احتمال بد پیش رفتن کارها نسبت مستقیم با اهمیت آنهادارد.

هر وقت خودت را برای انجام دادن کاری آماده کرده ای ناچار می شوی اول کاردیگری را انجام دهی.

اشیای قیمتی اگر سقوط کنند به مکان‌های غیرقابل دسترس مثلکانال آب یا دستگاه زباله خرد کن (آن هم در حالی که روشن است) می افتند.

‌٨٠% امتحانات پایان ترم براساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای. وقتی قبل از امتحاناتنکات را مرور می کنی مهمترین شان ناخوانا ترینشان است .

قوانین اتوبوسی مورفی: اگر تو دیرت شده اتوبوس همدیر می آید. اگر زود برسی اتوبوس دیر می‌آید. اگر دیر برسی اتوبوس زود رسیده است. اگر بلیت نداشته باشی پول خرد هم نداری. وقتی پول خرد داری که بلیت هم داری. هر چهبیشتر از راننده بپرسی که کدام ایستگاه باید پیاده شوی احتمال این که درست راهنماییات کند کمتر خواهد شد .

قوانین کامپیوتری مورفی: دیسک مشتری در سیستم توخوانده نمی شود. اگر برای خواندن آن نرم افزار پیچیده ای روی سیستمت نصب کنی آخرینباری خواهد بود که چنین دیسکی به دستت می رسد.

قوانین عاشقانه ی مورفی: همه خوب ها تصاحب شده اند، اگر تصاحب نشده باشند حتما دلیلی دارد. هر چه شخص مذکور بهتر و مناسب تر باشد،فاصله‌اش از تو بیشتر است.


قوانین نظامی
هرگز یک سنگر را با کسی که از تو قوی تر است تقسیم نکن
اگر افسر مافوق تورا می بینید، پس دشمن هم تو را می بیند
اگر در جبهه داری خوب پیشرفت می کنی، حتما" به سمت دام دشمن می روی
اگر نیاز داری که همین الآن با افسر مافوق خود صحبت کنی، یک چرت بزن

قوانین تکنولوژی

منطق عبارت است از یک روش سیستماتیک برای رسیدن به یک نتیجه غلط
تمامی اکتشافات و اختراع های بزرگ دنیا بر اثر اشتباه بجود آمده اند
اگر یک برنامه کامپیوتری بدرد نخورد باید آنرا مستند کرد
اگر یک برنامه کامپیوتری مفید باشد باید آنرا عوض کرد
در اجرای پروژه مهم نیست چقدر منابع در اختیار دارد به هر حال کم است

فلسفه مورفی:" لبخند بزن ... فردا روز بدتریه "!!!

و اما سرنوشت خود آقای مورفی : یه شب تو یهبزرگراه سوخت ماشین آقای مورفی تموم می‌شه. اون شب تو بزرگراه ترافیک بوده وماشین‌ها با سرعت مورچه می رفتن. آقای مورفی هم می زنه کنار که بقیه رو با تاکسیبره. همین جوری راحت کنار بزرگراه ایستاده بوده که یهو ماشین یه توریست انگلیسی کهداشته خلاف جهت می اومده می زنه بهش و می‌میره. اتفاقا اون روز لباسش هم سفیدبوده!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید