را ه های بدست آوردن آرامش

- جلوی گریه خود را نگیرید و گهگاهی گریهکنید.

2- دست کم روزی 15 دقیقه را در سکوت بگذرانید و به نیازهایواقعی خود و نیز چیزهایی که دارید فکر کنید. سکوت عصاره‌ی آرامش است، با زورنمی‌توان آن را ایجاد کرد، باید زمانی که فرا رسید آن را بپذیرید. دست کم روزی یکساعت، تنها به اتاقی بروید و در را به روی خود ببندید.

3- افراد آرامبه خود می‌گویند که برای تغییر گذشته کاری نمی‌توان کرد، آنگاه از فکر ادامه زندگیلذت می‌برند.

4- وقتی احساس می‌کنید که سرتان پر از فکرهای جور وواجور است و جای خالی در آن نیست، با قدم زدن، آن‌ها را پاک کنید.

5- اگر نتوانید کسی را ببخشید، افکار خشمگین‌تان شما را برای همیشه با این افراد مرتبطخواهد کرد. شاد کردن دیگران، باعث آرامش می‌شود.

6- آرامش را ازکودکان بیاموزید، ببینید که چگونه در همان لحظه‌ای که هستند، زندگی می‌کنند و لذتمی‌برند.

7- از همان که هستید راضی باشید، در این صورت احساس آرامشبیشتری می‌کنید.

8- هر چه اکسیژن بیش‌تری به شما برسد، آرام‌ترخواهید شد، خوب است در محل کار و زندگی خود گیاهی نگه دارید.

9- مهمنیست که با شما مودبانه برخورد کنند یا نه، برخورد مودبانه‌ی شما، باعث ایجاد آرامیو احساس خوبی در شما خواهد شد.

10- سرعت حرکت شما با احساستانرابطه‌ای مستقیم دارد، آرام راه بروید و حرکات بدن خود را آرام‌تر کنید، طولینمی‌کشد که آرام خواهید شد. گاهی می‌توانید برای رسیدن به آرامش، دراز بکشید، عضلاتخود را شل کنید و به هیچ چیز فکر نکنید.

11- با حرکات آرام و صحبتکردن شمرده، احساس آرامش را به جمع منتقل کنید. آیا تا به حال فرد آرامی را دیدیدکه با صدای بلند صحبت کند؟

12- با شوخ طبعی به آرامش خود کمککنید.

13- راحتی، یکی از عناصر مهم آرامش است، مثل دمای مناسب، صندلیراحت و لباس و کفش راحت.

·  هر چند وقت یک بار ساعتتان را باز کنید و خود را از فشار زمان نجات دهید.

·  در آوردن کفش‌ها به کاهش فشار عصبی کمک می‌کند.

·  فشردن یک توپ کوچک، تنش‌های عصبی‌ای را که در انگشتان و دست‌های شما متمرکزشده‌اند، خالی می‌کند.

·  لباس‌های گشاد و راحت، باعث ایجاد راحتی و احساس آرامشمی‌شود.

 

14- لحظه‌های زیبای زندگیتان را بنویسید و از آن‌ها عکسو فیلم بگیرید، سپس بیش‌تر وقت‌ها آن‌ها را به یاد آورید و درباره‌شان فکر کنید ولذت ببرید.

15- هوای دریا، آب شور و صدای امواج، همگی باعث آرامشمی‌شوند، مسافرت به سواحل دریا را فراموش نکنید. (پیشنهاد ما به شما سواحل استانگلستان است) تماشای ماهی‌ها مثل خیره شدن به دریا، در شما ایجاد آرامش می‌کند، زیراماهی‌ها آرام شنا می‌کنند و آرام تنفس می‌کنند.

16- آهسته غذا خوردنو جویدن، باعث تجدید قوای فکری و احساس آرامش خواهد شد.

17- برایتأثیر بیش‌تر و رسیدن به آرامش، در خود متمرکز شوید و آرام نفسبکشید.

18- تمرین کنید که آرام‌تر از حد معمول صحبت کنید، این کارخود به خود ضربان قلب و تنفستان را کم می‌کند و به شما اجازه می‌دهد، ذهن و فکرتانرا از بسیاری مسایل پاک کنید.

19- اگر به عقاید مذهبی و معنوی پایبندباشید، به یکی از با افتخارترین روش‌های رسیدن به آرامش خاطر رسیده‌اید، آنگاهمی‌توانید بگویید، الا بذکر الله تطمئن القلوب. اگر از خدا دور افتاده‌اید، اکنونآشتی است. داشتن یک تکیه‌گاه معنوی در حد تعادل موجب آرامشمی‌شود.

20- احساسات و مشکلات خود را به دیگران بگویید و آرامشبیش‌تری احساس کنید.

21- یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در آرام بودن، فکرنکردن به مسایل کوچک است، دومین مهارت، کوچک شمردن تمام مسایلاست

/ 0 نظر / 13 بازدید