هنر تندرست ماندن

اگر نمیخواهید بیمار شویداحساساتتان را بیان کنید.

هیجانات و احساساتی که سرکوب یا پنهان شده باشند به بیماریهایی نظیر ورم معده، زخم معده، کمر درد و درد ستون فقرات منجر میشوند. سرکوبی احساسات به مرور زمان حتی میتواند به سرطان هم بیانجامد. در آن زمان است که ما به سراغ یک محرم میرویم و رازها و خطاهای خود را با او در میان میگذاریم!

گفتگو، صحبت کردن، کلمات، ... وسیله درمانی قدرتمندی هستند.

اگر نمیخواهید بیمار شویدتصمیم‌گیری کنید.

افراد دو دل و مردّد دچار دلهره و اضطراب هستند. دو دلی و بیتصمیمی باعث میشود که مشکلات و نگرانیها روی هم انباشته شوند. تاریخ انسان بر اساس تصمیمگیریها ساخته شده است. تصمیمگیری دقیقاً به معنی چشمپوشی آگاهانه از بعضی مزایا و ارزشها برای به دست آوردن بعضی دیگر است. افراد مردّد در معرض بیماریهای معدی، دردهای عصبی و مشکلات پوستی قرار دارند.

اگر نمیخواهید بیمار شویدبه دنبال راه حل‌ها باشید.

افراد منفی، مشکلات را بزرگ میکنند و راه حلها را نمییابند. آنها غم و غصه، شایعه و بدبینی را ترجیح میدهند. روشن کردن یک کبریت بهتر از تاسف خوردن از تاریکی است. زنبور، موجود کوچکی است امّا یکی از شیرینترین چیزهای جهان را تولید میکند. ما همانی هستیم که میاندیشیم.. افکار منفی باعث تولید انرژی منفی میشوند که آنها نیز به نوبه خود تبدیل به بیماری میگردند.

 اگر نمیخواهید بیمار شویددر زندگی اهل تظاهر نباشید.

کسی که واقعیت را پنهان نگاه میدارد، تظاهر میکند و همیشه میخواهد راحت و خوب و کامل به نظر دیگران برسد، در واقع بار سنگینی را بر دوش خود قرار میدهد. مثل یک مجسمه برنزی با پایههای گِلی. هیچ چیز برای سلامتی بدتر از نقاب به چهره داشتن و زندگی کردن با تظاهر نیست.. این گونه افراد زرق و برق زیاد و ریشه و مایه اندکی دارند و مقصد آنها داروخانه، بیمارستان و درد است.

اگر نمیخواهید بیمار شویدواقعیت‌ها را بپذیرید.

سرباز زدن از پذیرش واقعیتها و عدم اتکاء به نفس، ما را از خودمان بیگانه میسازد. هسته اصلی یک زندگی سالم، یکی بودن و رو راست بودن با خود است. کسانی که این را نمیپذیرند، حسود، مقلّد، مخرّب و رقابت طلب میشوند. پذیرفتن انتقادها، کاری عاقلانه و ابزار درمانی خوبی است.

اگر نمیخواهید بیمار شویداعتماد کنید.

کسانی که به دیگران اعتماد ندارند نمیتوانند ارتباط خوبی با دیگران برقرار کنند و نمیتوانند رابطه پایدار و عمیقی با دیگران به وجود آورند. آنها معنی دوستی واقعی را درک نمیکنند. بیاعتمادی باعث کاهش ایمان فرد میگردد.

غم را از زندگی خود دور کنید

شوخی، خنده، استراحت، شادی. اینها سلامتی را به شما باز میگردانند و زندگی طولانیتری را برایتان به ارمغان میآورند. آدم شاد از این نعمت بهرهمند است که میتواند محیط زندگیش را بهبود بخشد. شوخطبعی ما را از دست دکترها نجات میبخشد. شاد بودن خودش هم سلامتی و هم درمان است

/ 0 نظر / 11 بازدید